Regulamin

Regulamin dla osób korzystających z halowych sztucznych stoków narciarskich i snowboardowych w Ski Resort w Łodzi

W Ski Resort Łódź (zwany dalej również Obiektem) znajdują się dwa całoroczne stoki przeznaczone do jazdy na nartach oraz snowboardzie. Korzystanie z Obiektu, podobnie jak uprawianie innych form sportowych, może nieść ze sobą niebezpieczeństwo wystąpienia kontuzji i urazów. Celem zapewnienia jak największej satysfakcji oraz zminimalizowania niebezpieczeństwa, stworzyliśmy niniejszy Regulamin, z którym należy się zapoznać i stosować jego postanowienia.

ZASADY OGÓLNE

 1. Obiektem zarządza firma MTL. S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Starorudzkiej 10B.
 2. Z Obiektu korzystać mogą wyłącznie osoby (dalej Użytkownicy), które uiściły opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Obiektu oraz zostały przeszkolone indywidualnie lub grupowo, przez personel. Fakt odbycia przeszkolenia w zakresie użytkowania sprzętów znajdujących się w Obiekcie Użytkownik potwierdzi własnoręcznym podpisem na odpowiednim Oświadczeniu.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Obiekt jest obiektem sportowo – rekreacyjnym.

Z obiektu mogą korzystać osoby zwane dalej Użytkownikami:

  • które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność;
  • które ukończyły 15 lat – pod opieką pełnoletniej osoby, na jej odpowiedzialność;
  • które nie ukończyły 15 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów, za wyjątkiem grup zorganizowanych (szkół, stowarzyszeń, klubów sportowych itp.), będących pod bezpośrednią opieką wskazanego opiekuna, trenera lub wychowawcy.
 1. Osoby, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie powodować zagrożenie dla zdrowia i życia nie powinny korzystać z Obiektu. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Obiektu ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem.
 2. Każdy użytkownik ćwiczy na terenie Obiektu na własną i wyłączną odpowiedzialność, świadomy zagrożeń, możliwości i stanu zdrowia. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi Użytkownik.
 3. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin zwalnia zarządzających Obiektem z jakiejkolwiek odpowiedzialności za urazy, kontuzje i uszkodzenia ciała oraz ich skutki, powstałe na skutek korzystania i przebywania w Obiekcie.
 4. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów należących do osób korzystających z Obiektu.
 5. Rodzice i opiekunowie prawni odpowiadają za wszelkie szkody na terenie Obiektu spowodowane przez Użytkownika, który nie ukończył 18 roku życia.
 6. Chodzenie po konstrukcjach, wchodzenie na rampę przy stokach gdy są one użytkowane przez innych Użytkowników,  dotykanie jakichkolwiek elementów mechanicznych służących do poruszania maty jezdnej  oraz przebywanie poza wyznaczonym miejscem jest ZABRONIONE.
 7. Korzystanie z wszystkich urządzeń na terenie Obiektu musi odbywać się wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją, pod okiem instruktorów, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Zabrania się korzystania z urządzeń zlokalizowanych w Obiekcie niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Personel Obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na teren Obiektu ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub w przypadku, gdy ilość osób korzystających stwarzałaby sytuację zagrożenia dla Użytkowników.
 9. Do strefy ćwiczeń wchodzimy w stroju sportowym.
 10. Zabronione jest wnoszenie do stref ćwiczeń ostrych oraz luźnych przedmiotów, części garderoby i biżuterii mogących sprawiać trudności oraz stwarzać niebezpieczeństwo podczas ćwiczeń.
 11. Podczas ćwiczeń i przebywania w strefie ćwiczeń kieszenie ubrań muszą być puste, nie wolno posiadać żadnych zbędnych przedmiotów oprócz przyborów i przyrządów zaakceptowanych przez personel Obiektu. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Nie zaleca się podczas ćwiczeń posiadania telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych. Za ich uszkodzenie nie odpowiadają pracownicy oraz zarządzający Obiektem.
 12. Napoje należy pozostawić i spożywać wyłącznie w wyznaczonej strefie.
 13. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zaleca się wykonanie rozgrzewki.
 14. Na terenie Obiektu zabrania się wszelkiego postępowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu i innych użytkowników oraz stanowi sanitarno-higienicznemu Obiektu, w szczególności:
  a) palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
  b) posiadania i zażywania jakichkolwiek innych używek oraz substancji odurzających,
  c) żucia gumy i spożywania innych pokarmów podczas ćwiczeń,
  d) wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  e) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Obiektu,
  f) niszczenia urządzeń i wyposażenia Obiektu,
  g) wprowadzania zwierząt, pojazdów oraz przedmiotów utrudniających komunikację w Obiekcie i mogących zniszczyć nawierzchnię obiektu,
  h) pozostawiania bez opieki jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu,
  i) prowadzenia działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody kierownictwa Obiektu.
 15. Osoby będące pod wpływem alkoholu oraz substancji zaburzających stan świadomości nie zostaną wpuszczone na teren Obiektu.
 16. Od korzystających z Obiektu wymaga się kulturalnego zachowania wobec innych użytkowników oraz zachowania maksymalnej ostrożności podczas ćwiczeń. Osoby przebywające na terenie Obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń Personelu Obiektu mogą zostać usunięte z terenu Obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 17. Rzeczy znalezione na terenie Obiektu należy przekazać Personelowi Obiektu. Rzeczy znalezione wydaje się po ich identyfikacji przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty ich znalezienia i oddania Personelowi.
 18. Przebywający na Obiekcie muszą bezwzględnie stosować się do zapisów Regulaminu oraz instrukcji i poleceń personelu Obiektu. Osoby łamiące zapisy Regulaminu i lekceważące polecenia personelu będą wypraszane z Obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego powodu.
 19. W przypadku zauważenia niebezpiecznego zachowania innych użytkowników Obiektu, naruszenia Regulaminu lub zaistniałego wypadku, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie personel Obiektu.PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD NIE GWARANTUJE UNIKNIĘCIA URAZÓW! DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH UŻYTKOWNIKÓW! NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI!
 20. W przypadku uiszczenia opłaty przelewem, paragon odbierany jest na recepcji przed zajęciami.
 21. Wniesiona opłata za zajęcia na konkretny dzień i godzinę nie podlega zwrotowi i wymianie na ekwiwalent pieniężny.
  Jeżeli uczestnik po wniesieniu opłaty na miejscu lub przelewem za zajęcia, zmieni zdanie lub rozmyśli się, zajęcia wraz z płatnością przepadają.
 22. Uczestnik dokonując rezerwacji na zajęcia na stoku i uiszczając za nie opłatę na miejscu w recepcji lub przelewem, zobowiązany jest stawić się na zajęcia w wyznaczonym dniu oraz godzinie. Wszelkie zmiany dotyczące wykupionych zajęć (dzień, godzina, sprzęt na którym uczestnik będzie jeździł), powinny być zgłoszone na 24h przed zajęciami. Za nieobecność uczestnika na zajęciach odpowiada sam uczestnik, w związku z czym zajęcia przepadają wraz z płatnością. Zaś spóźnienie uczestnika na zajęcia nie powoduje ich wydłużenia.
 23. Karnety na zajęcia grupowe, zakupione w obiekcie Ski Resort Łódź, ważne są :
  karnet na 6 wejść – ważny 3 miesiące
  karnet na 12 wejść – ważny 6 miesięcy
  Karnety są imienne i nie podlegają zwrotowi, wydłużeniu terminu ich ważności, ani przekazaniu ich innej osobie.

Wszystkie Vouchery zakupione w obiekcie Ski Resort Łódź, ważne są rok od daty zakupu. Niewykorzystany w terminie Voucher nie podlega zwrotowi oraz przedłużeniu terminu jego ważności. Ski Resort Łódź nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony po przekazaniu go Uczestnikowi.