Polityka prywatności – praca

Dane osobowe kandydatów na pracowników przetwarzane są w celu prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia akcji rekrutacyjnych, podjęcie działań przed zawarciem umowy pomiędzy MTL S.C. a kandydatem na pracownika. Przechowywanie aplikacji do dalszych rekrutacji lub przetwarzanie danych wykraczających poza zakres wskazany w Rozporządzeniu Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (dalej Rozporządzenie) odbywa się w oparciu o Państwa zgodę, którą wyraziliście Państwo poprzez przekazanie ich do naszej Spółki.

Zgodę tą możecie Państwo odwołać w każdej chwili, co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia danych, jednak przetwarzanie, które miała miejsce przed jej odwołaniem pozostanie zgodne z prawem.

Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, o ile strony wspólnie nie ustalą innego terminu.

Kandydaci mają prawo do żądania od administratora usunięcia danych osobowych, a w uzasadnionych przypadkach do żądania ograniczenia ich przetwarzania. 

Zasadność zbierania danych kandydatów na pracowników wynika z Rozporządzenia.